ข้อดี 4 อย่างที่เราขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้

ข้อดี 4 อย่างที่เราขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้

1.น้ำบาดาลมีความใสสะอาด
น้ำบาดาลที่ได้จากบ่อบาดาลมักเป็นน้ำที่ความใสสะอาดเพราะน้ำบาดาลจะต้องไหลผ่านทั้งชั้นดิน
2.น้ำบาดาลมีปริมาณมากพอ
สามารถนำมาใช้กันได้และช่วงหน้าฝนเมื่อฝนตกก็มีน้ำไหลลงไปเป็นน้ำบาดาลหมุนเวียนไปเรื่อยๆ
3.เสียพื้นที่ในการขุดเจาะไม่มาก
การขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อนำน้ำขึ้นมาใช้จะมีการเสียพื้นที่ในการขุดเจาะไม่มากนักถ้าเทียบจากการกักเก็บน้ำแบบอื่น
4.มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีไม่หมดหรือแห้งขอด
บ่อบาดาลจะมีน้ำออกมาตลอดทั้งปีโดยที่ไม่แห้งขอดแต่การนำน้ำบาดาลมาใช้ต้องมีการบริหารจัดการให้เหมาะสม

ข้อดีของการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล ที่จำเป็นต้องรู้ก่อนการติดตั้ง !
ระบบกรองน้ำบาดาล ถูกติดตั้งขึ้นเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนมากับน้ำ สารเคมี แร่ธาตุและเชื้อโรคต่างๆ ช่วยปรับสภาพน้ำบาดาลให้สะอาดถูกหลักอนามัย สามารถนำไปใช้อุปโภคบริโภคได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย

1.กำจัดวัตถุเจือปน น้ำบาดาลนั้นจะแทรกอยู่ในชั้นดินชั้นหิน
2.กำจัดสารปนเปื้อน เช่น สารเคมี แร่ธาตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายรวมทั้งสารเจือปนอื่นๆที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

3.ปรับสภาพน้ำเนื่องจากน้ำยังไม่สามารถนำมาใช้ได้เลยการกรองน้ำจะช่วยปรับสภาพน้ำให้ตรงตามมาตรฐานมากขึ้น
4.การนำมาบาดาลมาใช้เลยโดยที่ยังไม่ผ่านการกรองน้ำนั้นอาจเต็มไปด้วยการปนเปื้อนเป็นน้ำที่ยังไม่ได้คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน

        ติดต่อช่างเจาะบาดาล

4 advantages that we drill wells and bring groundwater to use

1. Groundwater is clear and clean.

Groundwater from artesian wells is usually clear because groundwater has to flow through the entire layer of soil.

2. There is enough groundwater.

It can be used together and during the rainy season when it rains, water flows into groundwater circulating indefinitely.

3. Not much waste of drilling space

Drilling an artesian well for water use will not waste a lot of drilling space compared to other types of water storage.

4. There is no water to use all year round or dry.

Artesian wells will have water throughout the year without drying up, but the use of groundwater must be managed appropriately.

Advantages of installing a groundwater filtration system That you need to know before installing !

Groundwater Filtration System It is installed to remove dirt contaminated with water, chemicals, minerals and germs. Help adjust the condition of groundwater to be clean and hygienic. Can be used for consumption without causing harm to the body

1. Eliminate additives. Groundwater is inserted in the rocky soil layer.

2. Eliminate contaminants such as chemicals, minerals that may cause harm to the body, including other impurities that cannot be seen by the naked eye.

3. Adjust the water condition because water cannot be used at all. Water filtration will help adjust the water condition to meet more standards.

4. The use of groundwater without being filtered water may be full of contaminated water that is not of substandard quality.

        ติดต่อช่างเจาะบาดาล

我们打井取地下水的4大优势

1、地下水清澈干净。

自流井中的地下水通常是清澈的,因为地下水必须流过整个土壤层。

2、地下水充足。

它可以一起使用,在雨季下雨时,水流入地下水无限循环。

3. 不浪费钻孔空间

与其他类型的蓄水方式相比,钻井自流井用水不会浪费大量钻井空间。

4. 常年无水或干燥。

自流井终年有水,不会干涸,但必须妥善管理地下水的使用。

安装地下水过滤系统的优点 安装前您需要了解的内容!

地下水过滤系统 安装它以去除被水、化学品、矿物质和细菌污染的污垢。帮助调节地下水状况,使其清洁卫生。可食用,不会对身体造成伤害

1. 消除添加剂。地下水注入岩石土壤层。

2、去除化学物质、矿物质等可能对身体造成伤害的污染物,包括其他肉眼看不到的杂质。

3. 调整水的条件,因为根本不能用水。水过滤将有助于调整水的条件,以满足更多的标准。

4、使用未经过滤的地下水,可能充满不合格的污染水。

        ติดต่อช่างเจาะบาดาล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s