วิธีดูแลระบบประปาบาดาล

วิธีดูแลระบบประปาบาดาล
1.ตรวจสอบระบบไฟของระบบน้ำประปาบาดาล
-เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากไฟฟ้ารัดวงจรควรมีการตรวจสอบระบบไฟที่ใช้ในระบบน้ำประปา
2.จัดการสิ่งสกปรกในระบบน้ำประปาบาดาล
-ควรมีการเก็บกวาดสิ่งสกปรกออกที่สะสมอยู่ในตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ
3.ระมัดระวังในการเปิดและปิดสวิตช์การใช้งาน
-เพื่อความปลอดภัยควรระมัดระวังในการเปิดและปิดสวิตช์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรสู่คน
4.สำรองน้ำประปาบาดาลไว้ใช้
-ควรมีการแจ้งเตือนให้สมาชิกผู้ใช้น้ำประปาบาดาลทุกท่านทราบโดยให้ทุกคนทำการสำรองน้ำไว้ใช้
5.ตัดวงจรไฟฟ้าชั่วคราวของระบบน้ำประปาบาดาล
-ทำการติดสะพานไฟฟ้าหรือเบรกเกอร์เพื่อตัดวงจรไฟฟ้าชั่วคราวในกรณีที่เกิดพายุฝนตกหนักหรือฟ้าคะนอง
6.จับยึดท่อเมนด้วยวัสดุหรือไม้ที่แข็งแรง
-ใช้ไม้หรือวัสดุที่มีความแข็งแรงในการจับยึดท่อเมนสายน้ำในบริเวณที่ท่อเมนเดินผ่านร่องน้ำ
7.ตัดวงจรสวิทช์
-เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อเกิดน้ำท่วมขังตรงบ่อน้ำบาดาล
8.ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบน้ำประปาบาดาล
เพื่อความปลอดภัยควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีเสมอ
9.กำจัดวัชพืชหรือตัดหญ้ารอบๆ บริเวณบ่อน้ำบาดาล
ควรกำจัดวัชพืชหรือตัดหญ้าออกรอบๆ บริเวณหอถังและระบบกรองน้ำประปาบาดาล

ปัญหาก่อนการติดตั้งระบบน้ำบาดาล

1. น้ำบาดาลมีซากพืช ซากสัตว์ปนอยู่
2. น้ำบาดาลมีเศษหิน กรวดเจือปน
3.มีแมงกานีส หรือค่าสนิมเหล็กเจือปน
4. น้ำบาดาลมีค่าคลอไรด์เกินมาตรฐาน
5. น้ำบาดาลยังไม่ถูกปรับค่ากรด-ด่าง
6. น้ำบาดาลมีหินปูน
7. มีค่าโลหะที่เป็นอัตรายเจือปนอยู่
8. มีค่าฟลูออไรต์ในน้ำบาดาลเกินมาตรฐาน
9. น้ำบาดาลมีสารละลายในน้ำเยอะเกินไป
10. น้ำบาดาลมีกลิ่นเหม็น

                           ติดต่อช่างเจาะบาดาล         

How to take care of the underground water supply system

1. Check the electrical system of the underground water supply system.

-To prevent potential dangers from electrical short circuits, the electrical system used in the water supply system should be inspected.

2. Management of impurities in the underground water supply system

– Should be cleaned of dirt that accumulates in the pump control cabinet.

3. Be careful when turning the switch on and off.

-For safety, be careful when opening and closing the switch to prevent electric shock to people.

4. Reserve groundwater for use.

– There should be a notification to all members of the groundwater users to know by letting everyone reserve water for use.

5. Temporarily cut off the electrical circuit of the underground water supply system.

– Install electric bridges or circuit breakers to temporarily disconnect the circuit in case of heavy rain or thunderstorms.

6. Hold the main pipe with a strong material or wood.

-Use wood or strong material to hold the mains pipes in the area where the main pipes go through the trench.

7. Circuit breaker switch

-To prevent short circuit when flooding at artesian wells

8. Check the electrical equipment of the underground water supply system.

For safety, electrical equipment and circuits should always be checked to be in good condition.

9. Get rid of weeds or mow the surrounding grass. Groundwater area

Should remove weeds or cut the grass around the area. Around the tank tower and the groundwater filtration system

Problems before installing a groundwater system

1. Groundwater contains humus. Carcass

2. Groundwater contains rubble and gravel.

3. Contains manganese or iron rust impurities

4. Groundwater has a chloride value that exceeds the standard.

5. Groundwater has not been adjusted to the acid-base value.

6. Groundwater contains limestone.

7. There is a precious metal that is an impurity rate.

8. The fluorite value in groundwater exceeds the standard.

9. Groundwater contains too much aqueous solution.

10. Groundwater has a bad smell.

                           ติดต่อช่างเจาะบาดาล         

如何照顾地下水供应系统

1、检查地下供水系统的电气系统。

– 为防止电气短路造成的潜在危险,应检查供水系统中使用的电气系统。

2、地下水供应系统中的杂质管理

– 应清除积聚在泵控制柜中的污垢。

3. 打开和关闭开关时要小心。

– 为了安全,打开和关闭开关时要小心,防止触电。

4、预留地下水备用。

– 应该通知所有地下水使用者成员,让每个人都储备水以供使用。

5、暂时切断地下水供应系统的电路。

– 安装电桥或断路器,以便在大雨或雷暴天气时暂时断开电路。

6. 用坚固的材料或木头固定主管。

– 在主管穿过沟渠的区域使用木材或坚固的材料来固定主管。

7.断路器开关

– 在自流井进水时防止短路

8、检查地下供水系统的电气设备。

为安全起见,应始终检查电气设备和电路是否处于良好状态。

9. 清除杂草或修剪周围的草。地下水区

应清除杂草或修剪该区域周围的草。围绕水箱塔和地下水过滤系统

安装地下水系统前的问题

1.地下水中含有腐殖质。胴体

2、地下水中含有碎石和砾石。

3.含有锰或铁锈杂质

4、地下水氯值超标。

5、地下水没有调整到酸碱值。

6. 地下水含有石灰石。

7.有一种贵金属是杂质率。

8、地下水中萤石值超标。

9. 地下水含有过多的水溶液。

10.地下水有异味。

                           ติดต่อช่างเจาะบาดาล         

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s