น้ำในดิน และ น้ำบาดาล แตกต่างกันอย่างไร

น้ำในดิน และ น้ำบาดาล แตกต่างกันอย่างไร

น้ำบาดาล
น้ำบาดาล เป็นแหล่งน้ำที่อยู่ในระดับลึกที่สุดทำให้น้ำบาดาลนั้นมีแร่ธาตุเจือปนอยู่ด้วย บางทีก็เกิดเป็นน้ำกร่อย เนื่องจากมีการไหลซึมของน้ำในดินไหลผ่านชั้นดินต่างๆ

น้ำในดิน
น้ำในดิน แหล่งน้ำที่มีแร่ธาตุเจือปนอยู่ในน้ำมีปริมาณน้อย เป็นแหล่งน้ำที่มีความลึกตื้นๆ มีความลึกที่มากกว่าต้นไม้ที่เกิดในบริเวณนั้นไม่มากก็จะเจอแหล่งน้ำในดินแล้ว

2.ปริมาณของแหล่งน้ำ
น้ำบาดาล เป็นแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างมาก แต่มีการขุดเจาะที่ยาก บางครั้งต้องขุดเจาะผ่านชั้นหินและชั้นดินหลายรอบกว่าจะเจอแหล่งน้ำบาดาล

หากเป็นแหล่งน้ำในดิน น้ำในดินนั้นจะมีปริมาณน้ำที่น้อยกว่าน้ำบาดาล ส่วนใหญ่ขุดไว้เพื่อรับรองน้ำฝนไว้ใช้ในฤดูร้อน มีการขุดเจาะที่ง่ายกว่า และมีราคาในการขุดเจาะที่ไม่แพง เนื่องจากน้ำในดินนั้นไม่ต้องขุดลงไปลึกเหมือนการขุดเจาะน้ำบาดาล เป็นแหล่งน้ำที่เรียกได้ว่ามีน้ำไม่เคยขาดบ่อเลย แต่อาจจะมีปริมาณน้ำที่ลดลลงไปบ้างในฤดูร้อน

น้ำในดิน หรือ น้ำบาดาล แบบไหนเหมาะที่จะทำระบบน้ำประปามากกว่ากัน ?
น้ำในดินและน้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำที่สามารถทำระบบน้ำปะปาได้ทั้งคู่ แต่น้ำบาดาลจะมีความใสและมีปริมาณแร่ธาตุที่มากกว่าน้ำในดิน ในขณะที่น้ำในดินนั้นจะมีความขุ่นของน้ำที่มากกว่าและมีปริมาณแร่ธาตุที่เจือปนอยู่ด้วยน้อยกว่าน้ำบาดาล

แหล่งน้ำบาดาลถือเป็นแหล่งน้ำที่มีปริมาณที่มากกว่าและหลายๆ หมู่บ้านก็มีการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและน้ำในดินมาทำระบบน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนภายในหมู่บ้านได้มีน้ำใช้อุปโภค บริโภคกัน แต่ก่อนที่จะปั๊มน้ำส่งไปให้ชาวบ้านใช้ก็ควรผ่านการกลั่นกรองให้น้ำมีความสะอาดก่อน เนื่องจากน้ำบาดาลในบางพื้นที่เป็นน้ำที่มีแร่สนิมหรือเป็นน้ำก่อย สูง ซึ่งถ้าถูกดื่มเข้าไปคงไม่เป็นผลดีต่อร่างกาย

จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าน้ำในดินหรือน้ำบาดาลนั้นต่างก็สามารถทำระบบน้ำประปาได้เหมือนกัน แต่มีความใสความขุ่นของน้ำที่แตกต่างกันไป ยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าน้ำจะมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนประโยชน์ของน้ำก็คือการมาดำรงชีพ ทำการเกษตร ใช้เพื่ออุปโภค บริโภค แต่ก่อนที่จะนำน้ำมาใช้บริโภคก็ควรที่จะกลั่นกรองน้ำก่อน

                           ติดต่อช่างเจาะบาดาล       

What is the difference between groundwater and groundwater? 

Groundwater

Groundwater is the deepest source of water, causing groundwater to be contaminated with minerals. Sometimes it is brackish water. Due to the seepage of water in the soil, flowing through various soil layers.

Soil water

Water in the soil. Water resources that contain minerals in the water are less. It is a shallow depth of water. There is a depth that is not much more than the trees that were born in that area, then they will find water sources in the soil.

2. Amount of water source

Groundwater is a source of water with a relatively large amount of water. But drilling is difficult. Sometimes you have to drill through rock layers and soil layers several times before you can find a groundwater source.

If the water source in the soil water is less than that of groundwater. Most of them are excavated to certify rainwater for use in the summer. There is easier drilling. And the price of drilling is not expensive Because the water in the soil does not have to be digging as deep as drilling groundwater. It is a water source that is known as having water that never lacks a well. But there may be a decrease in the amount of water in the summer.

Groundwater or groundwater, which one is more suitable for a water supply system? 

Groundwater and groundwater are both sources of water that can be used for a water supply system. But groundwater is clearer and contains more minerals than soil water. While, soil water has a higher turbidity and less mineral content than groundwater.

Groundwater is considered to be a larger water source and many The village has drilled groundwater wells and soil water to make a water supply system so that people in the village can have water for consumption. Clean first Because groundwater in some areas is water with rust minerals or high silt water, which, if drunk, is not good for the body.

It can be seen that whether the water in the soil or the groundwater can do the same for the water supply system. But the clarity of the water turbidity varies. However, no matter how much water there is, the benefits of water are for living, farming, for consumption, but before using water for consumption, it should be filtered first.

                           ติดต่อช่างเจาะบาดาล       

地下水和地下水有什么区别? 

地下水

地下水是最深的水源,导致地下水被矿物质污染。有时是微咸水。由于水渗入土壤,流经各个土层。

土壤水分

土壤中的水。水中含有矿物质的水资源较少。这是一个浅水深。有一个深度不比那个地区出生的树木多多少,那么它们就会在土壤中找到水源。

2.水源量

地下水是一种水量比较大的水源。但是钻孔很困难。有时,您必须多次钻穿岩层和土壤层,才能找到地下水源。

如果土壤中的水源少于地下水。他们中的大多数可以被……挖掘在夏季使用。钻孔更容易。而且钻孔的价格也不贵,因为土壤中的水不必像钻孔地下水那么深。它是一种水源,以有水不缺井而著称。但夏季可能会减少水量。

地下水和地下水,哪个更适合供水系统? 

地下水和地下水都是可用于供水系统的水源。但地下水比土壤水更清澈,含有更多矿物质。而土壤水比地下水具有更高的浊度和更少的矿物质含量。

地下水被认为是一个更大的水源,许多村子都钻了地下水井和土壤水,建立了供水系统,让村里的人有水可以消费。先清洁,因为有些地区的地下水是含铁锈矿物质的水或高淤泥的水,喝了对身体不好。

可见,无论是土壤中的水还是地下水,对于供水系统都可以起到同样的作用。但水的清澈度浊度各不相同。然而,无论有多少水,水的好处是生活、耕作、消费,但在使用水之前,要先过滤。

                           ติดต่อช่างเจาะบาดาล       

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s