การออกแบบบ่อ

การออกแบบบ่อ

1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ
1.1 คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
1.2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
1.3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
1.4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
1.5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
1.6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
1.7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์

2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อและเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย
3. การกรุกรวด(Gravel Packing)
ได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่าช่องว่างระหว่างผนังบ่อกับท่อกรองต้องใส่กรวดไว้โดยรอบ
4. การพัฒนาบ่อ
เป็นงานขั้นสุดท้ายในการทำบ่อก่อนที่จะสูบน้ำจากบ่อออกไปใช้การพัฒนาบ่อมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้บ่อมีน้ำเพิ่มมากขึ้น
5. การทดสอบปริมาณน้ำ
บ่อที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วถือว่าพร้อมที่จะติดตั้งเครื่องสูบ สูบน้ำขึ้นมาใช้ แต่ในทางปฏิบัติควรจะทดสอบปริมาณน้ำ ( Pumping test ) เสียก่อน เพื่อให้ได้รายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่จะสูบขึ้นมาได้ และเพื่อหาข้อมูลสำหรับการเลือกใช้เครื่องสูบให้ถูกต้อง โดยมีรายละเอียดการดำเนินการบรรยายไว้ใน คู่มือ การทดสอบปริมาณน้ำ คป. 8

                   ติดต่อช่างเจาะบาดาล   

1. Design of the pond
Well design means taking the details obtained from the drilling of the well in order to plan for the most effective well construction. Both in terms of water quantity and water quality The main principle of design At the insertion of the pipe and filter pipe To be the right size and where it should be located, for example, the filter pipe must be at least 2/3 of the thickness of the water layer. The position of the filter pipe must be in line with the water layer. In case the well is drilled through the saline layer It must determine how to seal or waterproof the saltwater not to mix with fresh water. And come into the pond, these, etc., as a reference to the actual design of the pond.
1.1 Boring the well with a 15-inch drill bit to insert the 8-inch pipe and filter pipe.
1.2. Dig the well down to 350 feet and let the gravel and sand fill up to 900 feet. If not full, then find soil or sand from
The exterior is added until it reaches a level of 350 feet.
1.3. Fill the cement in this 15 inch cored well from 295 feet to 350 feet to prevent saltwater from entering the ground floor into fresh water.
(The distance from 295-307 feet, which is the freshwater layer, is filled with cement. To make the filling more effective)
1.4. Insert the 8-inch pipe from the soil surface down to a depth of 270 feet from 270-290 feet. Put the filter pipe of the same size using the pipe.
Filter the gap size 50/1000 inches from the level of 290-295 feet, which is the level of cement at the bottom of the well. Insert another piece of pipe of the same size.
Together, the end of the pipe at the bottom is closed.
1.5. Put grit size 1/8 – 1/4 inch around the filter pipe and the casing from 265-295 feet.
1.6. The gap between the pipe and the wall of the well From the surface of the soil to 265 feet, again covered with cement to water the upper salinity into fresh water.
1.7. The total cement used was calculated at 18 tons. The result of making this well appears that when the development of the well was completed, get fresh water on demand
2. Inserting the filter pipe
The casing is made of ductile iron, used in the pond as a permanent wall of the pond and as a housing for the suction head of the groundwater pump.
3. Gravel Packing
It was mentioned earlier that the gap between the well wall and the filter pipe must be surrounded by gravel.
4. Pond development
It is the final work in making the well before pumping out the water from the well. The development of the pond aims to make the pond have more water. 5. Water volume testing.
The well-developed is ready to install the pump. Pumping up water But in practice, should test the amount of water (Pumping test) first to get details about the amount of water to be pumped up. And to find information for choosing the right pump The details of the operation are described in the handbook for testing the amount of water, Kor Por. 8

                   ติดต่อช่างเจาะบาดาล   

1. 池塘的设计
井设计意味着从钻井中获得的细节,以便规划最有效的井建设。水量和水质两方面 设计的主要原则 在水管和过滤管的插入处 选择合适的尺寸和位置,例如,过滤管必须至少是过滤管的 2/3水层的厚度。过滤管的位置必须与水层对齐。如果钻井穿过盐水层,必须确定如何密封或防水盐水,以免与淡水混合。并进入池塘,这些等等,作为池塘实际设计的参考。
1.1 用15英寸钻头钻孔,插入8英寸管子和过滤管。
1.2. 把井挖到 350 英尺,让砾石和沙子填满 900 英尺。如果未满,则从
添加外部直到它达到 350 英尺的高度。
1.3. 将水泥从 295 英尺到 350 英尺填充到这口 15 英寸有芯井中,以防止海水进入底层进入淡水。
(295-307英尺的距离,是淡水层,用水泥填充。为了使填充更有效)
1.4. 将 8 英寸管子从土壤表面向下插入 270-290 英尺的 270 英尺深度。使用管道放置相同尺寸的过滤器管道。
从 290-295 英尺的水平面过滤 50/1000 英寸的间隙,这是井底水泥的水平面。插入另一根相同尺寸的管子。
一起,底部的管道末端是封闭的。
1.5. 在过滤器管和套管周围放置 1/8 – 1/4 英寸的粒度 265-295 英尺。
1.6. 管道与井壁之间的间隙从土壤表面到 265 英尺,再次用水泥覆盖以将上部盐分浇灌成淡水。
1.7. 使用的水泥总量计算为 18 吨。打这口井的结果似乎是,当井的开发完成后,按需获取淡水。
2. 插入过滤管
外壳由球墨铸铁制成,在池塘中用作池塘的永久壁和地下水泵吸头的外壳。
3. 砾石包装
前面讲到井壁和滤管之间的缝隙必须用砾石包围。
4. 池塘开发
这是在从井中抽水之前打井的最后一项工作。池塘的开发旨在使池塘有更多的水。5. 水量测试。
开发好就可以安装泵了。抽水 但在实践中,应首先测试水量(抽水测试),以获取有关要抽水量的详细信息。并查找有关选择正确泵的信息 操作的详细信息在水量测试手册 Kor Por 中进行了描述。8

                   ติดต่อช่างเจาะบาดาล   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s