กระจกเคลือบผิวต้องมีคุณสมบัติแบบไหน

เคลือบผิวต้องมีคุณสมบัติแบบไหน

กระจกเคลือบผิว หรือ กระจกสะท้อนแสง กับคุณสมบัติที่น่ารู้ก่อนจะนำเอาไปใช้งาน
กระจกเคลือบผิว หรือ กระจกสะท้อนแสง
เป็นการนำกระจก Clear Float Glass ไปปรับปรุงผิวด้วยการเคลือบออกไซด์
แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
กระจกสะท้อนรังสีอาทิตย์( Solar Reflective Glass)
1.1กระจกที่มีสภาพแผ่รังสีต่ำ ( Low-E Glass)
1.2กระจกสะท้อนรังสีจากดวงอาทิตย์ (Solar Reflective Glass)

กระจกแผ่รังสีต่ำ (Low-E Glass)
คล้ายกับ Solar Reflective Glass โลหะที่ใช้เคลือบจะมีโลหะเงินบริสุทธิ์ช่วยให้สามารถถ่ายเทความร้อนได้ดี ลดปัญหาเรื่องกระจกแตกร้าวได้ดีกว่า Solar Reflective Glass แต่ Low-E ตัดแสงได้น้อยกว่า

คุณสมบัติเด่นของ กระจก สะท้อนแสง Low E
-มีความทนทานต่อรอยขีดข่วน เก็บรักษารวมถึงดูแลรักษาง่ายสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานหลากหลายรูปแบบ นอกเหนือจากการเป็น กระจก ที่สามารถสะท้อนความร้อน ช่วยประหยัดพลังงานสามารถถูกปรับไปใช้งานเป็น กระจก เก็บเสียง
ด้อยลง กระจก Low E เป็น กระจก ที่ควรเช็ดทำความสะอาดบ่อยๆเนื่องจาก กระจก จะติดฝุ่นได้ง่ายกว่ากระจกทั่วไป แต่ทั้งนี้กระจก Low E เป็น กระจก ที่ให้การป้องกันความร้อนที่ดีมากประเภทหนึ่ง
สามารถใช้งานกับบ้านพักอาศัยทุกประเภท
“LOW-E GLASS” คือ กระจกกันความร้อนแบบการแผ่รังสีความร้อนต่ำเพื่อทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้รังสีความร้อนแพร่ผ่านจากภายนอกเข้าสู่ภายใน อาคาร ทำให้กระจกชนิดนี้สามารถควบคุมปริมาณความร้อนที่เข้าสู่ภายในอาคารได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ภายในเย็นสบาย ลดการทำงานและยืดอายุของระบบปรับอากาศ รวมทั้งประหยัดค่าไฟฟ้า

                     ติดต่อสอบถาม

Low-E แบ่งเป็นสองประเภท
คือ Softcoat Low-E หรือที่เรียกอีกอย่างว่า Offline coating
Hardcoat Low-E หรือที่เรียกว่า Online coating

Coated glass or reflective glass with features that should be known before being put to use
Coated glass or reflective glass
It is the use of Clear Float Glass to improve the surface with oxide coating.
It is divided into two types:
Solar Reflective Glass
1.1 Glass with low radiation conditions (Low-E Glass)
1.2 Solar Reflective Glass
Low radiation glass (Low-E Glass)
Similar to Solar Reflective Glass, the coating is made of pure silver for good heat transfer. Reduce the problem of broken glass better than Solar Reflective Glass, but Low-E cuts less light.
Distinctive features of Low E reflective glass
– Resistant to scratches Easy to maintain and maintain, can be applied in a variety of applications. In addition to being a glass that can reflect heat. Save energy can be adjusted to use as soundproofing glass.
Inferior Low E glass is a glass that should be wiped clean often because glass will stick to dust more easily than general glass. However, Low E glass is a type of glass that provides very good heat protection.
Can be used with all types of homes
“LOW-E GLASS” is a low heat radiation insulating glass that serves to prevent heat radiation from spreading through the building from outside into the building. This type of glass can effectively control the amount of heat that enters the building. More efficient resulting in a cool interior Reduce the operation and extend the life of the air conditioning system. Including saving electricity
There are two types of Low-E.
Is Soft coat Low-E, also known as Offline coating.
Hard coat Low-E, also known as Online coating

                     ติดต่อสอบถาม

镀膜玻璃或反光玻璃使用前应了解其特性
镀膜玻璃或反光玻璃
它是使用透明浮法玻璃来改善带有氧化物涂层的表面。
它分为两种类型:
太阳能反射玻璃
1.1 低辐射玻璃(Low-E Glass)
1.2 太阳能反射玻璃
低辐射玻璃(Low-E Glass)
类似于太阳能反射玻璃,涂层由纯银制成,具有良好的传热效果。比太阳能反射玻璃更能减少碎玻璃的问题,但 Low-E 切割的光线更少。
Low E反光玻璃的显着特点
– 耐划痕 易于维护和保养,可应用于各种应用。除了是可以反射热量的玻璃。可调节节能作为隔音玻璃使用。
劣质Low E玻璃是一种应该经常擦拭干净的玻璃,因为玻璃比一般玻璃更容易粘上灰尘。然而,Low E 玻璃是一种提供非常好的热保护的玻璃。
可用于所有类型的房屋
“LOW-E GLASS”是一种低热辐射中空玻璃,用于防止热辐射通过建筑物从外部扩散到建筑物中。这种玻璃可以有效控制进入建筑物的热量。更高效,内部凉爽 减少操作并延长空调系统的使用寿命。包括省电
Low-E有两种类型。
是软涂层 Low-E,也称为离线涂层。
硬涂层 Low-E,也称为在线涂层

                     ติดต่อสอบถาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s