ข้อดีและข้อเสีย ของ ไวนิล

ข้อดีและข้อเสีย ของ ไวนิล

ข้อดีและข้อเสีย ของ ไวนิล
-ข้อดี กัน UV กันความร้อนได้ดีมาก แผ่นไวนิลเป็นแบบตันหนา 7 มม. ทำให้ช่วยซับเสียงทำให้ไม่เกิดเสียง กระหึมเวลาฝน
-ตกหนัก แล้วอายุการใช้งานก็นาน สวยทันสมัยเข้าได้กับบ้านหลายสไตน์
ข้อเสีย ระยะโครงต้องได้ตามมาตราฐาน, สีอาจจะหมองลงตามอายุการใช้งาน, ราคาแพง

3. หลังคา UPVC (Un plastizide Poly Vinyl Chloride)
คุณสมบัติอื่นๆ
น้ำหนักเบา และไม่ติดไฟ การยึดด้วยสกรูเข้ากับโครงเหล็กเช่นเดียวกับการมุงเมทัลชีท โดยอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ อาจใช้ร่วมกับหลังคาเมทัลชีท เช่น Flashing ที่พับเป็นครอบข้าง หรือ Flashing ที่ใช้กันน้ำในกรณีที่มุงหลังคาชนกับผนังบ้าน นอกจากนี้ ยังมีหลายสีให้เลือกทั้ง ขาว แดง เขียว น้ำเงิน ส่วนราคาไม่สูงเหมือนที่คาดไว้เลย ประมาณ 300-350 บาทต่อตารางเมตรเท่านั้น

หากพูดถึงหลังคาสำหรับทำกันสาด ไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้าน หลังบ้าน ข้างบ้าน หรือแม้จะเป็นห้องครัวหรือลานจอดรถ ผมคิดว่า “หลังคาดีไลท์” เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักเบื้องต้นกับหลังคาดีไลท์กันก่อนดีกว่า.ข้อดีของหลังคาดีไลท์ ทนทาน ไม่แตก กรอบง่าย อายุการใช้งานยาวนาน เป็น 10 ปี กันน้ำรั่วซึมได้ดี (ขึ้นอยู่กับฝีมือช่างอีกที) ช่วยประหยัดไฟ เพราะหลังคาดีไลท์เป็นหลังคาแบบโปร่งแสง ทำให้ลดการใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวันได้เยอะ ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถติดตั้งกับโครงหลังคาได้หลากหลาย
เพราะหลังคากันสาดถือเป็นปัจจัยสำคัญของการต่อเติมบ้าน เรียกได้ว่าโอนบ้านปุ๊บ อย่างแรกที่ต้องนึกถึง ก็คือหลังคากันสาด ไม่ว่าจะต่อเติมครัวหลังบ้าน กันสาดหน้าต่างหรือกันสาดโรงรถหน้าบ้านลองนึกภาพคนที่ผ่านหน้าบ้านเรา อย่างแรกที่เขาเห็นก็คือหน้าบ้านหรือข้างบ้าน ส่วนที่ต่อเติมด้านนอกออกมาก็คือกันสาดที่เขาจะมองเห็นเป็นอย่างแรก ดังนั้นอย่างที่บอกข้างต้น กันสาดจึงไม่ใช่แค่เรื่องฟังก์ชันกันแดดกันฝนเท่านั้น แต่เป็นเรื่องความสวยงามด้วย

ปัจจุบันตลาดกันสาดประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนที่น่าสนใจเพราะมีการเติบโตต่อเนื่อง คือกลุ่มบ้านจัดสรร ที่มีการต่อเติมบ้าน ส่วนนี้ผู้บริหารสาวบอกว่าตัวเลขน่าจะพออนุมานได้ โดยอิงจากมูลค่าอสังหาริมทรัพย์แนวราบปีที่แล้ว
แต่การจะเลือกแผ่นกันสาดก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะปัจจุบัน วัสดุที่จะนำมาใช้ในงานกันสาดก็มีให้เลือกมากมายหลายรูปแบบ ซึ่งวัสดุหลังคากันสาดก็มีผลกับการใช้งาน ประโยชน์ใช้สอย วิธีการติดตั้ง โครงสร้าง การดูแลรักษา ความสวยงาม และราคา

                                 ติดต่อช่าง       

Advantages and disadvantages of vinyl
-Advantages: UV protection, heat resistance very well. The vinyl sheet is 7 mm thick, which helps absorb the sound, so it doesn’t make noise when it rains.
– Heavy fall and long service life Beautiful, modern, compatible with many styles of homes.
Disadvantages: The frame distance must be according to the standard, the colors may deteriorate according to the service life, the price is expensive.
3. U PVC roof (UN plasticize Poly Vinyl Chloride)
Other features
Light weight and non-flammable. Screw fastening to the steel frame as with metal sheeting. Various accessories may be used in conjunction with metal sheet roofs, such as flashing that folds to cover the sides or flashing that is used to waterproof in the event that the roof hits the wall of the house. There are also many colors to choose from, including white, red, green, and blue. The price is not as high as expected, about 300-350 baht per square meter only.
If talking about the roof for making awnings Whether it’s in front of the house, back of the house, next to the house, or even if it’s a kitchen or a parking lot, I think “Roof Delight” is another interesting option. First, let’s get to know the basics of the Delight roof first. The advantages of the Delight roof are durable, not easy to crack, easy to frame, long service life, as long as 10 years, good waterproofing. (Depending on the skill of the technician again) saves electricity. Because the Delight roof is a translucent roof. This reduces the use of electricity during the day a lot. Quick and easy installation Can be installed on a variety of roof structures
Because the awning roof is an important factor in home improvement. It’s called home transfer. The first thing to think about is the canopy Whether to add a kitchen in the back of the house window awning or garage awning in front of the house, imagine people passing in front of our house. The first thing he saw was in front of the house or next door. The outside addition was the awning that he would see first. So as said above An awning is not just a function of sun protection and rain protection. But it’s also a matter of beauty.
At present, the Thai awning market is growing steadily. The proportion is interesting because it has continued to grow. Is the housing group with home improvement For this part, the young executive said that the numbers should be inferior. Based on the value of low-rise real estate last year

                                 ติดต่อช่าง       

乙烯基的优缺点
– 优点:防紫外线,耐热性非常好。乙烯基片材厚度为 7 毫米,有助于吸收声音,因此下雨时不会发出噪音。
– 跌落重,使用寿命长 美观、现代、兼容多种风格的家居。
缺点:框距必须按标准,颜色可能会根据使用寿命变差,价格昂贵。
3. U PVC屋顶(UN增塑聚氯乙烯)
其他特性
重量轻,不易燃。与金属板一样用螺钉固定在钢框架上。各种配件可与金属板屋顶结合使用,例如折叠以覆盖侧面的防水板或用于在屋顶撞击房屋墙壁时防水的防水板。还有多种颜色可供选择,包括白色、红色、绿色和蓝色。价格没有想象中的那么高,大约每平方米300-350 泰铢而已。
如果说做遮阳篷的屋顶无论是在屋前、屋后、屋旁,还是厨房或停车场,我认为“Roof Delight”是另一个有趣的选择。首先,让我们先了解一下Delight屋顶的基础知识。Delight屋顶的优点是经久耐用,不易开裂,易于框架,使用寿命长,长达10年,防水性好。(再次取决于技术人员的技能)省电。因为 Delight 屋顶是半透明屋顶。这大大减少了白天的用电量。安装快速简便 可安装在各种屋顶结构上
因为遮阳篷屋顶是家装的重要因素。这称为家庭转移。首先要考虑的是天篷 无论是在屋后的窗户遮阳篷还是在屋前的车库遮阳篷中添加厨房,想象一下人们从我们家门前经过。他看到的第一件事是在房子前面或隔壁。外面的附加物是他首先看到的遮阳篷。所以如上所述 遮阳篷不仅仅是防晒和防雨的功能。但这也是一个美丽的问题。
目前,泰国遮阳篷市场正在稳步增长。这个比例很有趣,因为它一直在增长。是家装的房团 对于这部分,这位年轻的高管表示,数字应该是劣势。基于去年低层楼盘的价值

                                 ติดต่อช่าง       

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s