รถเฮี๊ยบคืออะไร ? ? ทำไมต้องเฮี๊ยบ

รถเฮี๊ยบคืออะไร ? ? ทำไมต้องเฮี๊ยบ

เชื่อว่าจุดประสงค์ของคนซื้อรถก็คือ ความสะดวกสบายก่อนการเดินทางแน่นอนว่าในช่วงหยุดยาวอาจจะมีโอกาสได้ขับรถคู่ใจออกไปเที่ยวเติมพลังชีวิตบ้าง บรรดานักขับทั้งหลายคงต้องฝ่าเส้นทางอย่างยอดดอย ยอดภูเขาทั้งหลายเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย วันนี้เรามี 8 เทคนิคง่ายๆ ขับรถขึ้น-ลงเขา

1 ควรใช้เกียร์ต่ำ ปรับเปลี่ยนเกียร์เมื่อรถเสียกำลังอย่าลากเกียร์จนหมดแรง ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ให้ใช้เกียร์ D2 (ถ้าไม่ใช้เกียร์L) และเมื่อพ้นทางชัน ปรับเข้าเกียร์ D อย่าลากเกียร์ต่ำ เพราะเครื่องยนต์จะมีรอบสูง ทำงานหนักจนเครื่องอาจ น็ อ คได้

2 เมื่อขับลงเขาที่ลาดชัน ให้เปลี่ยนเกียร์ D มาเป็น D2 ถ้ายังเอาไม่อยู่ให้เปลี่ยนเป็นเกีบร์ L แต่อย่าทำให้ขณะฝนตกทางบื่นรถจะเสียการทรงตัว ควรดูสภาพทางเป็นหลักในการพิจารณา

3 หากทีคนนั่วข้างๆก็ให้ดูสภาพทางที่เมื่อแน่ว่าแล้วไม่มีรถสวนมาให้ใช่วิธีตัดโค้ง วิธีนี้จะช่วยให้รถทรงตัวดี, เข้าโค้งได้เร็ว, รถให้กำลังของลูกบิดล้อไม่หนักทำงาน, ย า งไม่ล้มตัวมากหน้ายางจะสัมผัสถิวถนนได้มากตามไปด้วย แต่ต้องแน่ใจไม่มีรถสวนมาชนคุณเช่นเข้าโค้งขวา ก่อนเข้าโค้ง ก่อนเข้าโค้งให้ถอนคันเร่งหักพวงมาลัยไปทางซ้ายนิดหนึ่งแล้วหักพวงมาลัยมอาทางขวาเพื่อทำโค้ง

4 การขับรถโค้งต่อเนื่องเป็นรูปตัว S มองให้ไกลมองให้ลึกให้แน่ใจว่าทางว่างไม่มีรถสวนมา ให้ถอนคันเร่งลงแล้วขับเสียบตัดโค้ง ให้แนวการขับเป็นเส้นตรงที่สุด แต่การขับลักษณะนี้ถ้าไม่แน่ใจเส้นทางข้างหน้าหรือวิสัยทัศไม่ดีควรขับทางโค้งธรรมดาอยู่ในทางของเราเอง

5 สามารถเพิ่มระยะเบรกด้วยการเลี้ยวรถไปตามไหล่ทางหรือมีพื้นที่ว่าง เพื่อเพิ่มระยะเบรก

6 ขับรถบนภูเขาที่มีทางคดเคี้ยวเป็นเวลานานๆเมื่อถึงทางตรงยาว ก็ควรแตะเบรกควบคุมความเร็วไว้ตลอดห้ามปล่อยรถไหลเองเด็ดขาด หากไปแตะเบรกทีเดียวก่อนถึงโค้งอาจมีเศษหินเศษดินบริเวณนั้นบวกความเร็วรถจนควบคุมไม่อยู่

7 การขับในวิสัยทัศนวิสัยไม่ดีทางโค้งแคบที่มีสันเขาบังสายตาควรเข้าโค้งแบบธรรมดาต้องบีบแตรส่งสัญญาณทุกครั้งก่อนจะเข้าโค้งเพื่อป้องกันรถที่วิ่งสวนมา เนื่องจากรถเจ้าถิ่นจะขับโค้งรถตัดเลนเป็นประจำ

8 ทางลูกรังหรือทางที่มีหินลอยถือได้ว่าเป็นถนนปราบเซียนหากไม่คุ้นเคยเส้นทางมาก่อนก็ไม่ควรขับรถด้วยความเร็วสูง
รับรองว่าเทคนินิคเหล่านี้มีประโยชน์แน่นอน สามารถใช้ขับรถ ขึ้น-ลง เขาได้อย่ างปลอดภัยและลดภาระของรถยนต์ได้อย่างมาก ทั้งนี้ทั้งนั้นในเส้นทางอันตรายแบบนี้ควรตั้งสติตลอดเวลาและอย่าประมาทเด็ด

     ติดต่อสอบถาม

Why haib

believe that the purpose of car buyers is Convenience before the trip, of course, during a long holiday, there may be a chance to drive your trusty car out for a trip to recharge your life. The drivers must have to cross the road like the top of the mountain. All the tops of mountains to reach the goal. Today we have 8 simple techniques for driving up and down the hill.

1, should use a low gear Change gears when the car loses power. Do not drag the gear until exhaustion. If it is an automatic transmission, use D2 gear (if not gear L) and when off the slope Adjust to D gear, don’t drag low gear. because the engine will have a high rev Work hard until the machine can knock.

2 When driving down a steep hill To shift gears D to D2, if it still does not work, change to gear L, but do not make it while it rains on the road, the car will lose its balance. should look at the road conditions as the main consideration

3 If there is a person next to you, then look at the road condition that when it is certain that there is no traffic car, use the way to cut the curve. This will help the car to maintain good balance, go into corners quickly, the car gives the power of the wheel knobs, not heavy work, the tires do not fall down much, the tires will touch the road as well. But make sure that no cars collide with you, such as entering a right corner, before entering a curve, before entering a curve, withdraw the accelerator, turn the steering wheel slightly to the left and turn the steering wheel to the right to make a curve.

4 Driving a continuous curve in an S-shape, look far, look deeply to make sure that the road is empty, there are no cars on the way. To withdraw the accelerator and drive the curve cut. The driving line is as straight as possible. But driving in this manner, if you are not sure of the path ahead or the visibility is not good, you should drive a normal curve in our own way.

5 The braking distance can be increased by turning the car along the shoulder or with a free space. to increase the braking distance

6 Drive a long, winding mountain road when you reach a long straight road. It should touch the brakes to control the speed all the time, do not let the car flow itself is strictly prohibited. If you touch the brakes at once before the curve, there may be rubble in that area, plus the speed of the car until it is out of control.

7. Driving in poor visibility on narrow curves with ridges to cover the eyes, should normally corner, must honk the signal every time before cornering to prevent oncoming cars. Because the local car will drive the car curves cut lanes regularly.

8 The gravel road or the way with floating rocks can be considered as a road to suppress the Sian. If you are not familiar with the route before, you should not drive at high speed.

I assure you that these techniques will definitely come in handy. Can be used to drive up and down the hill safely and greatly reduce the burden on the car. However, in this dangerous path, one should be mindful at all times and not be careless.

     ติดต่อสอบถาม

为什么选择hiab

相信购车者的目的是出行前的方便,当然,长假期间,或许有机会开着自己的爱车出去旅行,给生活充电。司机必须像山顶一样过马路。所有的山顶到达目标。今天我们有8个简单的上坡和下坡技巧。

1、应使用低档 汽车失去动力时换档。不要拖动齿轮直到筋疲力尽。如果是自动变速器,使用D2档(如果不是L档),下坡时调整到D档,不要拖低档。因为发动机将具有高转速 努力工作直到机器可以爆震。

2 下陡坡时 将D档挂到D2档,如果还是不行,换到L档,但下雨天不要挂,汽车会失去平衡。应以路况为主

3 如果你旁边有人,那就看路况,当确定没有交通车的时候,用切弯的方式。这将有助于汽车保持良好的平衡,快速进入弯道,汽车给车轮旋钮的力量,而不是繁重的工作,轮胎不会掉落太多,轮胎也会接触路面。但要确保没有车辆与您相撞,例如进入右弯,进入弯道之前,进入弯道之前,退出油门,稍微向左转动方向盘,然后向右转动方向盘,使曲线。

4 连续开 S 形弯道,远看,深看,确保道路空旷,路上没有车辆。退出加速器并驱动曲线切割。行驶路线尽可能笔直。但是这样开车,如果你不确定前方的路或者能见度不好,你应该按照我们自己的方式开一条正常的弯道。

5 沿路肩或自由空间转弯可增加制动距离。增加刹车距离

6 当你到达一条长长的直路时,开一条长而蜿蜒的山路。应时刻踩刹车控制车速,严禁让车自行流动。如果你在弯道前立即踩刹车,那区域可能有碎石,再加上车速,直到失控。

7.在能见度差的狭窄弯道上行驶,有棱线遮住眼睛,正常情况下应该过弯,每次过弯前必须按喇叭,以防止迎面而来的车辆。因为本地车会开着车弯道定期切车道。

8 碎石路或浮石路都可以算作镇压西安的路。如果您之前不熟悉路线,则不应高速行驶。

我向你保证,这些技术肯定会派上用场。可用于安全上下坡行驶,大大减轻汽车的负担。但是,在这条危险的道路上,要时刻保持正念,不可大意。

     ติดต่อสอบถาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s