วิธียกพื้นบ้าน

วิธียกพื้นบ้าน

วิธียกพื้นบ้านเตรียมรอ น้ำท่วม น้ำลด ไม่เป็นเชื้อรา เมื่อบ้านต่ำกว่าถนน

1.ยกพื้นบ้านให้สูงกว่าถนน
ถ้าหากรู้อยู่แล้วว่า บ้านอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง และต่ำกว่าระดับถนนมาก ควรสร้างฐานยกพื้นบ้านให้สูงขึ้น อย่าเพิ่งคิดว่าเป็นงานหนัก เพราะสามารถต่อเติมเพิ่มได้ง่าย ๆ (ยกพื้นวันนี้ ดีกว่าเสียหายสูงในวันหน้า) โดยประเมินว่าจะสร้างให้สูงกว่าถนนเท่าไหร่ดี? ด้วยวิธีศึกษาระดับน้ำในดินจากแหล่งน้ำในท้องที่ หรือฟังคำเล่าลือจากคนเฒ่าคนแก่ เพื่อสอบถามถึงระดับน้ำที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่อดีต เพราะส่วนใหญ่จะมีน้ำท่วมสูงเกินปกติในรอบ 4 – 30 ปี

2.ใช้ผลิตภัณฑ์กันซึมปูพื้น
หากคุณไม่ใช่ช่างก่อสร้างมืออาชีพ ก็อาจจะยังไม่รู้ว่า มีซีเมนต์ประเภทหนึ่ง ที่ใช้กันน้ำไม่ให้ซึมเข้าสู่ตัวบ้านได้ แม้กระทั่งทารอบกล่องกระดาษ ก็ทำให้กระดาษกลายเป็นถังใส่น้ำได้อย่างกับมีเวทมนต์ แต่เป็นเพราะปฏิกิริยาการเซ็ตตัวของซีเมนต์ ที่ทำให้น้ำไม่สามารถลอดผ่านอนุภาคได้ แนะนำให้ทาพื้นและผนังของชั้นล่างที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากน้ำ เพื่อป้องกันส่วนโครงสร้าง

3.เลือกกระเบื้องไม่อุ้มน้ำ
กระเบื้องเซรามิกซ์ เป็นกระเบื้องที่อุ้มน้ำมากที่สุด เมื่อน้ำท่วมผ่านพ้นไป ทำให้เกิดเป็นเชื้อราได้ ควรเลือกกาวปูกระเบื้องที่มีสารป้องกันเชื้อรา (หรือที่เรียกว่า Microban) และเลือกกระเบื้องที่ไม่อุ้มน้ำ อย่างแกรนิต หรือหินอ่อน ไว้สำหรับพื้นชั้นล่างในส่วนที่ต้องพบกับน้ำบ่อย ๆ

4.ต่อเติม หรือ ก่อสร้างชั้นสูง ๆ
ถ้าคิดว่ายกพื้นสูงกว่าถนนอาจจะไม่พอ และมีงบประมาณเหลือพอที่จะสร้างบ้านให้สูงขึ้นไว้ ในพื้นที่น้ำท่วม ก็ต้องศึกษาโครงสร้างดินที่ตั้งของบ้านคุณก่อนว่า แข็งแรงพอไหม? เลือกการตอกเสาเข็มที่แข็งแรง และตรวจสอบโครงสร้างเดิมให้ดีก่อนที่จะต่อเติมให้สูงขึ้นไป

5เดินสายไฟชั้นล่างให้น้อย หรือ มีระบบตัดไฟ
ชั้นล่างที่เสี่ยงต่อน้ำท่วม หรือบริเวณระเบียงรอบบ้านไม่ควรเดินสายไฟที่มีเต้ารับ และสายไฟที่สำคัญ และควรติดตั้งระบบตัดไฟ เพื่อป้องกันไฟรั่วขณะน้ำท่วม หรือฝน

แม้ว่าน้ำท่วมเป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิด แต่ก็เป็นเหตุการณ์ธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คนสมัยก่อนมีวิธีอยู่กับน้ำด้วยการสร้างบ้านใต้ถุนสูง ๆ และหลีกเลี่ยงการก่อสร้างบนพื้นที่รับน้ำโดยเฉพาะ แต่ทุกวันนี้มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ ทำให้คุณสามารถอยู่ร่วมกับน้ำได้แม้ว่าบ้านจะแช่น้ำอยู่เป็นเดือน ๆ แต่ก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันโครงสร้างจากเชื้อรา และคืนตัวเร็วเมื่อมีความชื้นขัง

                              ติดต่อช่างดีดยกบ้าน    

How to raise the folk, prepare to wait for flooding, low water, no fungus when the house is lower than the street
1. Raise the floor above the road.
If you already know The house is in a flooded area. And much lower than street level Should build a base to raise the folk higher. Don’t just think it’s hard work. Because it can be added easily (raising the floor today better than high damage in the future) by estimating how much higher the road will be built? by means of studying soil water levels from local water sources or listen to stories from old people to inquire about the highest water level ever Because most of the floods are higher than usual in 4-30 years.
2. Use a waterproofing product on the floor.
If you are not a professional builder I may not know yet. There is a type of cement that is used to prevent water from absorbing into the house even paint around paper boxes It turns the paper into a bucket of water like magic. But because of the cement setting reaction. That prevents water from passing through the particles It is recommended to paint the floors and walls of the lower floors that are expected to be damaged by water. To protect the structure
3. Choose a tile that does not hold water.
Ceramic tile It is the tile that holds the most water. When the flood has passed can cause a fungus Should choose a tile adhesive that has antifungal agents. (also known as Microban) and choose non-hygroscopic tiles, such as granite or marble, for the lower floors in areas that experience frequent water exposure.
4. Add or build a high floor
If you think that the platform is higher than the road, it may not be enough. And have enough budget left to build a higher house in flood area You must study the soil structure of your home before that. Is it strong enough? Choose a strong pile driver. And check the original structure well before adding it to a higher level.
5 Wiring downstairs to a minimum or has a power cut system
The ground floor is prone to flooding. Or the balcony area around the house should not have wiring with sockets. And key wires and should install a power cut system to prevent leakage during flooding or rain
Although the flood is something we do not want to happen. But it is an inevitable natural event. In the old days, people had a way of living with water by building high basement houses and avoiding construction on specific water intake areas. But nowadays, there are new technologies from cement products. This allows you to stay in the water even if your home has been immersed in water for months, but be sure to choose a product that protects the structure from mold. And recover quickly when there is trapped moisture

                              ติดต่อช่างดีดยกบ้าน    

民生如何养,准备待水淹,低水位,屋低临街无真菌
1. 将地板抬高到道路上方。
如果您已经知道房屋位于洪水泛滥的地区。并且远低于街道水平 应该建立一个基地以提高人民的水平。不要只认为这是一项艰苦的工作。因为它可以很容易地添加(今天提高地板比将来的高伤害更好)通过估计道路将建造多高?通过研究当地水源的土壤水位或听老人讲故事来查询有史以来的最高水位 因为大多数洪水在4-30年内比平时高。
2. 在地板上使用防水产品。
如果您不是专业的建筑商,我可能还不知道。有一种水泥可以防止水吸收到房子里,甚至是纸盒周围的油漆。它像魔法一样把纸变成了一桶水。但由于水泥凝固反应。这可以防止水通过颗粒 建议对预计会被水损坏的较低楼层的地板和墙壁进行油漆。保护结构
3. 选择不吸水的瓷砖。
瓷砖是吸水量最多的瓷砖。当洪水过去时会引起真菌 应选择具有抗真菌剂的瓷砖粘合剂。(也称为妙抗保),并为经常接触水的区域的较低楼层选择不吸湿的瓷砖,例如花岗岩或大理石。
4.增加或建造一个高楼层
如果您认为平台高于道路,那可能还不够。并有足够的预算在洪水区建造更高的房子 你必须在此之前研究你家的土壤结构。是否足够强大?选择坚固的打桩机。并在将其添加到更高级别之前检查原始结构。
5 楼下布线最少或有断电系统
一楼容易进水。或者房子周围的阳台区域不应该有带插座的布线。和关键电线,应安装断电系统,以预防洪水或雨天漏电。
虽然洪水是我们不希望发生的事情。但这是不可避免的自然事件。过去,人们有一种以水为生的方式,即建造地下室高的房屋,避免在特定的取水区建造。但如今,水泥产品出现了新技术。即使您的房屋已浸入水中数月,这也使您可以留在水中,但请务必选择保护结构免受霉菌影响的产品。并在有水分滞留时迅速恢复

                              ติดต่อช่างดีดยกบ้าน    

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s