คุณสมบัติและข้อดี-ข้อเสีย ของกระจก

คุณสมบัติและข้อดี-ข้อเสีย ของกระจก 5 ประเภท ที่ใช้ทำประตูกระจกหน้าบ้าน

1. กระจกโฟลตใส (Clear Annealed Glass/ Clear Floated Glass)​​
Advatage: ข้อดี
– โปร่งใส ให้แสงส่องผ่านได้สูง
– สามารถนำไปเคลือบโลหะเป็นกระจกสะท้อนแสง และกระจกประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี
Disadvantage: ข้อเสีย
– ปริแตกง่ายจึงเสี่ยงต่อความปลอดภัย เนื่องจากลักษณะการแตกที่เป็นปากฉลามมีความแหลมคม
– ไม่ทนต่ออุณหภูมิสูง
– มีขีดจำกัดในการรับน้ำหนัก และไม่สามารถทนต่อแรงดันลมในที่สูงได้

2. กระจกโฟลตสีเขียว (Green Floated Glass)​​
Advatage: ข้อดี
– โปร่งใส ให้แสงส่องผ่านได้สูง รองจากกระจกโฟลตใส
– เป็นกระจกที่ช่วยประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี
Disadvantage: ข้อเสีย
– ปริแตกง่ายจึงเสี่ยงต่อความปลอดภัย เนื่องจากลักษณะการแตกที่เป็นปากฉลามมีความแหลมคม-
– ไม่ทนต่ออุณหภูมิสูง
– มีขีดจำกัดในการรับน้ำหนัก และไม่สามารถทนต่อแรงดันลมในที่สูงได้
– ทัศนวิสัยที่ได้ไม่ชัดเจน เนื่องจากมีสีเขียวเจืออยู่

3. กระจกโฟลตสีฟ้า (Blue Floated Glass)​​
Advatage: ข้อดี
– เป็นกระจกที่ช่วยประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี
– ทนการขูดขีด ผิวเรียบ ให้มิติการสะท้อนที่สมบูรณ์
Disadvantage: ข้อเสีย
– ปริแตกง่ายจึงเสี่ยงต่อความปลอดภัย เนื่องจากลักษณะการแตกที่เป็นปากฉลามมีความแหลมคม
– ไม่ทนต่ออุณหภูมิสูง

4. กระจกโฟลตสีชา (Bronze Floated Glass)​​
Advatage: ข้อดี
– ช่วยกรองแสงและความร้อนได้มาก
– เป็นกระจกที่ช่วยประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี
Disadvantage: ข้อเสีย
– ปริแตกง่ายจึงเสี่ยงต่อความปลอดภัย เนื่องจากลักษณะการแตกที่เป็นปากฉลามมีความแหลมคม
– มีขีดจำกัดในการรับน้ำหนัก และไม่สามารถทนต่อแรงดันลมในที่สูงได้

5. กระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Tempered Glass)
Advatage: ข้อดี
– มีความแข็งแรงกว่ากระจกโฟลท 4-5 เท่า ทำให้สามารถรับแรงกระแทก แรงกด และแรงบีบได้ดี
– ทนความร้อนได้สูงถึง 290ºC โดยกระจกไม่แตก
Disadvantage: ข้อเสีย
– กระจกเทมเปอร์จะไม่สามารถ ตัด เจาะ เจียร บาก ในภายหลังได้ ต้องกำหนดขนาดของแผ่น รวมทั้งระบุตำแหน่งำการซ่อมแซมได้

                                ติดต่อสอบถาม
 
 

Features and advantages – disadvantages of 5 types of glass used to make glass doors in front of the house.

1. Clear Annealed Glass/ Clear Floated Glass​ 

Advantage: advantages

– Transparent for high light transmittance

– Can be used to coat metal as a reflective glass and energy-saving glass as well

Disadvantages: Disadvantages

– Easy to break, therefore a safety risk Due to the sharp fracture of the shark’s mouth

– Not resistant to high temperatures

– There is a weight limit. And unable to withstand high wind pressure

2. Green Floated Glass​ 

Advantage: advantages

– Transparent for high light transmittance after clear float glass

– It is a glass that saves energy very well.

Disadvantages: Disadvantages

– Easy to break, therefore a safety risk Due to the sharp cracking characteristics of the shark’s mouth –

– Not resistant to high temperatures

– There is a weight limit. And unable to withstand high wind pressure

– poor visibility due to the presence of green

3. Blue Floated Glass​ 

Advantage: advantages

– It is a glass that saves energy very well.

– Scratch resistant, smooth surface, perfect reflection dimension

Disadvantages: Disadvantages

– Easy to break, therefore a safety risk Due to the sharp fracture of the shark’s mouth

– Not resistant to high temperatures

4. Bronze Floated Glass​ 

Advantage: advantages

– Helps to filter a lot of light and heat

– It is a glass that saves energy very well.

Disadvantages: Disadvantages

– Easy to break, therefore a safety risk Due to the sharp fracture of the shark’s mouth

– There is a weight limit. And unable to withstand high wind pressure

5. Tempered Glass 

Advantage: advantages

– 4-5 times stronger than float glass, making it able to withstand impact, pressure and compression well.

– Heat resistant up to 290ºC without breaking glass

Disadvantages: Disadvantages

– Tempered glass will not be able to cut, drill, grind, bevel later, the size of the sheet must be determined. Including identifying the repair location

  ติดต่อสอบถาม
 

特点和优点 – 用于制作房屋前玻璃门的 5 种玻璃的缺点。

1. 透明退火玻璃/透明浮法玻璃

优势:优势

– 透明的高透光率

– 可用于金属镀膜作为反光玻璃和节能玻璃。

缺点:缺点

– 容易折断,因此存在安全风险由于鲨鱼嘴的尖锐断裂

– 不耐高温

– 有重量限制。并且无法承受高风压

2. 绿色浮法玻璃

优势:优势

– 透明浮法玻璃后具有高透光率

– 这是一种非常节能的玻璃。

缺点:缺点

– 容易折断,因此存在安全风险由于鲨鱼嘴的尖锐裂纹特性 –

– 不耐高温

– 有重量限制。并且无法承受高风压

– 由于绿色的存在,能见度差

3. 蓝色浮法玻璃

优势:优势

– 这是一种非常节能的玻璃。

– 抗划伤,表面光滑,完美的反射尺寸

缺点:缺点

– 容易折断,因此存在安全风险由于鲨鱼嘴的尖锐断裂

– 不耐高温

4. 青铜浮法玻璃

优势:优势

– 有助于过滤大量的光和热

– 这是一种非常节能的玻璃。

缺点:缺点

– 容易折断,因此存在安全风险由于鲨鱼嘴的尖锐断裂

– 有重量限制。并且无法承受高风压

5. 钢化玻璃

优势:优势

– 强度是浮法玻璃的 4-5 倍,使其能够很好地承受冲击、压力和压缩。

– 耐热高达 290ºC,不会破坏玻璃

缺点:缺点

– 钢化玻璃以后将无法切割、钻孔、研磨、斜角,必须确定板材的尺寸。包括确定维修地点

  ติดต่อสอบถาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s