น้ำกร่อย คืออะไร

น้ำกร่อย คืออะไร

น้ำกร่อย คืออะไร มีรสชาติเป็นแบบไหน ถ้าไม่บำบัดจะส่งผลเสียอย่างไรบ้าง
น้ำกร่อย คืออะไร
ถ้าให้พูดแบบง่าย ๆ น้ำกร่อย คือ น้ำจืดที่ผสมกับน้ำทะเลหรือน้ำเค็มนั่นเอง ส่วนมากแล้วเราจะพบน้ำกร่อยได้ตามพื้นที่แถว ๆ ชายทะเลซะมากกว่า ระบบนิเวศน้ำกร่อย เป็นระบบน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรชาติ โดยน้ำทะเลจะมีค่าเป็นด่างอ่อน ๆ อยู่ที่ pH ประมาณ 7.3 – 8.5 ซึ่งสาเหตุที่ทำให้น้ำทะเลมีค่าเป็นด่างอ่อน ๆ ก็เป็นเพราะว่าน้ำทะเลนั้นมีพวกแร่ธาตุต่าง ๆ อยู่มากมายหลายชนิดนั่นเอง

น้ำกร่อยรสชาติเป็นแบบไหน
ด้วยความที่น้ำกร่อยเป็นน้ำที่มีส่วนผสมของน้ำจืดและน้ำทะเล แน่นอนเลยว่ารสชาติน้ำกร่อยนั้นก็จะออกแนวเค็ม ๆ พอสมควร ขึ้นอยู่กับว่าในพื้นที่นั้น ๆ มีส่วนผสมของน้ำทะเล หรือน้ำจืดมากกว่ากัน

หากไม่บำบัดน้ำกร่อยจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้าง
ในบางที่จะพบกว่ามีกร่อยค่อนข้างเยอะ ถ้าให้พูดตามตรงแล้วการที่ไม่ได้บำบัดน้ำกร่อยก่อนใช้งานก็อาจจะไม่ส่งผลทางตรงสักเท่าไหร่ ยิ่งเป็นการใช้น้ำกร่อยเพื่อการอุปโภค อย่างเช่น การอาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย การใช้น้ำกร่อยซักผ้า ใช้น้ำกร่อยทำความสะอาดบ้าน ฯลฯ นั้นจะไม่ค่อยส่งผลเสียสักเท่าไหร่

ถ้าต้องการบำบัดน้ำกร่อยต้องทำอย่างไร
หากท่านพบว่าภายในบ้านของท่านมีน้ำกร่อย และต้องการบำบัดน้ำกร่อย ทางเราก็ขอแนะนำว่าให้ลองติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO สำหรับใช้ครัวเรือนแทนค่ะ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาน้ำกร่อยได้เป็นอย่างดี
แต่ถ้าพบน้ำกร่อยในบริเวณกว้าง เช่น ภายในหมู่บ้าน ชุมชน หรือโรงงาน ฯลฯ ทางออกที่ช่วยบำบัดน้ำกร่อยได้ก็คือการติดตั้งระบบน้ำประปา หรือ ระบบน้ำใช้ในโรงงาน นั่นเองค่ะ แบบนี้จะช่วยบำบัดปรับปรุงคุณภาพของน้ำกร่อยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการอุปโภค บริโภค ให้กลายเป็นน้ำประปาที่มีมาตรฐานแล้วปลอดภัยต่อการใช้งานได้เป็นอย่างดีค่ะ

        ติดต่อช่างเจาะบาดาล

What is brackish water and what does it taste like? If not treated, what are the consequences?
What is brackish water?
To put it simply, brackish water is fresh water mixed with seawater or salt water. Most of the time, we will find brackish water in the area around the sea more. Brackish water ecosystem It is a naturally occurring water system. The seawater is weakly alkaline at a pH of about 7.3 – 8.5, which is why seawater is weakly alkaline is because seawater has many types of minerals.
What does brackish water taste like?
Because brackish water is a mixture of fresh water and seawater. Of course, the taste of brackish water will be somewhat salty, depending on the content of seawater in that area. Or more fresh water
If brackish water is not treated, what will be the consequences?
In some places, it is found that there are quite a lot of brackish. To be honest, not treating brackish water before use may not have a direct effect. The more the use of brackish water for consumption such as bathing to clean the body. Using brackish water for washing using brackish water to clean the house, etc., will not cause much harm.
If you want to treat brackish water, what should you do?
If you find that your home has brackish water. And want to treat brackish water We also recommend that you try installing an RO water purifier for household use instead. This will help solve the problem of brackish water as well.
But if brackish water is found in a wide area, such as within a village, community, or factory, etc., the solution that can help treat brackish water is to install a water supply system or a water system used in a factory, sure enough. This will help improve the quality of brackish water that may Will affect consumption to become a standardized tap water, safe to use as well.

        ติดต่อช่างเจาะบาดาล

什么是微咸水,它的味道如何?如果不治疗,会有什么后果?
什么是苦咸水?
简单地说,咸水是淡水和海水或盐水的混合。大多数情况下,我们会在海域周围发现更多的咸水。苦咸水生态系统 它是一个天然存在的水系统。海水呈弱碱性,pH值约为7.3-8.5,这就是海水呈弱碱性的原因,因为海水中含有多种矿物质。
苦咸水是什么味道?
因为苦咸水是淡水和海水的混合物。当然,微咸水的味道会有些咸,这取决于该地区海水的含量。或者更多的淡水
如果不处理苦咸水,会有什么后果?
在一些地方,发现有相当多的苦咸水。老实说,使用前不处理微咸水可能不会产生直接影响。多用微咸水作沐浴等消耗,以清洁身体。用微咸水洗涤,用微咸水打扫房子等,不会造成太大伤害。
如果要处理苦咸水,应该怎么做?
如果你发现你家有咸水。并且想要处理苦咸水 我们还建议您尝试安装家用反渗透净水器。这也将有助于解决咸水问题。
但是如果在大范围内发现苦咸水,比如在村庄、社区、工厂等,那么可以帮助处理苦咸水的解决方案是安装供水系统或工厂使用的供水系统,当然. 够了。这将有助于改善可能会影响消费的微咸水的质量,成为标准化的自来水,使用起来也安全。

        ติดต่อช่างเจาะบาดาล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s